DOKUMENTY SZKOLNE

Statuty:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
Zespół Szkół Specjalnych nr 45

Programy Wychowawczo-Profilaktyczne:
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2