50 lat Szkoły Podstawowej nr 45 w Częstochowie

Historia naszej szkoły zaczyna się już w latach 60-tych XX wieku, kiedy to zauważono potrzebę tworzenia placówek dla dzieci jak dawniej mawiano –  upośledzonych umysłowo, czy też, jak powiemy dziś – z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym i znacznym. Właśnie wówczas, w roku szkolnym 1965/66 powstały eksperymentalne klasy „Szkoły Życia”.
Już 7 lutego 1966 roku została otwarta pierwsza w ówczesnym województwie katowickim i jedna z pierwszych w Polsce „Szkoła Życia” – początkowo, jako filia Szkoły Podstawowej nr 23. Kierownikiem została Pani Jadwiga Plewniak. W pierwszym roku jej istnienia, korzystało dwadzieścia troje dzieci.
Kolejny rok szkolny częstochowska „Szkoła Życia” zainaugurowała w budynku Zgromadzenia Braci Szkolnych przy ul. Pułaskiego 71/77. Ze względu na coraz większą liczbę uczniów, a tym samym oddziałów, szkoła od 1 stycznia 1968 roku uzyskała status odrębnej placówki edukacyjnej i otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45. Pierwszym jej dyrektorem była Pani Anna Płaza, która pełniła tę funkcję do 1975 roku. Jej następczynią była Pani Zofia Sieczko.
W 1978 roku liczba uczniów wzrosła do czterdziestu czworo. Powstały trzy klasy, a dyrektorem szkoły została pani Zofia Pok. W kolejnych latach uczniów przybywało, więc było nam zdecydowanie za ciasno. 4 marca 1981 roku zmieniliśmy siedzibę szkoły. Dzięki staraniom rodziców zrzeszonych w Kole Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski działającym wówczas przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przenieśliśmy się do willi należącej wcześniej do Urzędu Wojewódzkiego przy ul Pułaskiego 42. Mieliśmy więcej miejsca na zajęcia, kuchnię oraz świetlicę, gdzie w chłodne dni relaksowaliśmy się przy kominku. Nasza praca wzbudzała powszechne uznanie. Odwiedzali nas delegaci z Czechosłowacji i ZSRR. W nasze skromne progi zawitał sam minister Oświaty – Bolesław Faron. Byliśmy także jedną z pierwszych szkół ćwiczeń dla studentów pedagogiki specjalnej.
Od lat 80–tych uczniami naszej szkoły byli również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im św. Jana de La Salle przy ul. Wyszyńskiego 38. Dzięki dobrej współpracy z władzami Zgromadzenia Braci Szkolnych zajęcia mogły odbywać się również na terenie Ośrodka.Niestety budynek szkolny nie był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, dlatego od 1989 roku Pani dyrektor  Jadwiga Jakubiak czyniła starania o rozbudowę szkoły. Ku radości wszystkich zainteresowanych prace niespodziewanie rozpoczęto, ale niestety równie niespodziewanie zakończono. My jednak, pomimo trudności lokalowych, sumiennie wykonywaliśmy swoją pracę. Prócz codziennych zajęć edukacyjnych braliśmy udział w organizowanych imprezach miejskich. Wystarczy wspomnieć sportową Olimpiadę Specjalną (obecną od 1993 roku), Olimpiadę Integracyjną „Sprawni Inaczej”, początki Muzycznej Sceny Integracji  czy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W 1996 roku wprowadziliśmy innowację pedagogiczną zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty, dotyczącą „Zmiany organizacji pracy dydaktycznej w celu stworzenia bloków edukacyjno – terapeutycznych”.
Od 1997 roku jako pierwsza szkoła specjalna na terenie Częstochowy objęliśmy obowiązkiem szkolnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia, którzy wcześniej nie mieli zagwarantowanego prawa do nauki. Od tej pory szkoła organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu ucznia oraz na terenie szkoły.
Rok 1999 przyniósł wiele zmian i nowości. W styczniu nowym dyrektorem szkoły zostaje Pani Ludmiła Wojtasik, a od września nastał czas kolejnej reformy oświaty. Powstały gimnazja, których nie mogło zabraknąć i u nas. Dlatego też, od 1 września 1999 roku szkoła otrzymała status Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 i Gimnazjum Specjalne nr 27.Podążając za potrzebami naszych uczniów, rozszerzaliśmy ofertę zajęć.
Od grudnia 1999 roku nasi uczniowie zaczęli korzystać z zajęć hipoterapii.
Koniec lat 90-tych to także nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem SPEEDWAY Fan Club Częstochowa, dzięki któremu nasi uczniowie podczas corocznej imprezy mikołajkowej mogą poznać gwiazdy sportu i estrady.
Idąc z duchem czasu, postępu i osiągnięć technologii informacyjnej w 2000 roku powstała nasza pierwsza Pracownia Komputerowa. Ponadto zostaje założona strona internetowa szkoły, a dla rodziców wydawany jest Biuletyn
„Z życia szkoły”, czyli najważniejsze wydarzenia w pigułce.Nie spoczywaliśmy na laurach, pojawiały się kolejne przedsięwzięcia. Zaczęliśmy od września 2001 roku, kiedy to zostało ustanowione Święto Szkoły. Odbywa się ono do dziś na przełomie maja i czerwca z udziałem rodziców naszych uczniów.
Ponadto w 2001 roku, jako pierwsza szkoła specjalna w Częstochowie poszerzyliśmy swoją ofertę o zajęcia dogoterapii. W tym czasie była to nowatorska metoda pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
Od tego momentu pies towarzyszy uczniom na zajęciach.
Rok szkolny 2002/2003 obfituje w nowe pomysły. Został zawiązany Szkolny Klub Europejski. Inauguracyjne spotkanie miało miejsce 12 listopada 2002 roku. Każdy członek Klubu otrzymał legitymację członkowską. Spotkania  odbywały się raz w miesiącu.
Doczekaliśmy się również Sali Doświadczania Świata, która umożliwia stymulację polisensoryczną zapewniając uczniom odprężenie i wypoczynek.
Powstał uczniowski klub sportowy AWANS. Uczniowie nie tylko czynnie uprawiają sport, ale również uczestniczą w wielu imprezach takich jak: Olimpiady Specjalne „Razem”, „Sprawni Inaczej”, „Przełam Bariery”
czy lokalny turniej tenisa stołowego.
Ponadto powstał szkolny zespół teatralny PIGMALION, który po raz pierwszy wystąpił podczas I Częstochowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Terapia przez sztukę” ze swoim autorskim przedstawieniem. Członkowie zespołu występują z krótkimi formami teatralnymi uświetniając uroczystości szkolne, a z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowują Jasełka.
Mogliśmy się także poszczycić Drużyną Harcerską Nieprzetartego Szlaku „Słoneczka”. Pierwsze uroczyste przyrzeczenie miało miejsce 14 kwietnia 2003 roku. Obecnie działa ona jako 16 Częstochowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Promienie”. Swoją działalność rozpoczyna szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Uczniowie angażują się w pomoc zwierzętom ze schroniska i regularnie włączają się w różne akcje, które kształtują ich proekologiczne postawy.
Do prężnie działających w naszej szkole klubów i zespołów dołączają również GUIRO i BIS, reprezentujące nas na wszelkich imprezach kulturalnych takich jak: Kolędowanie z Antonim Długoszem, Gala piosenki dziecięcej; Festiwal Piosenki Podwórkowej; Muzyczna Scena Integracji.
Kolejne lata funkcjonowania szkoły to nieustanne starania pani dyrektor Ludmiły Wojtasik o polepszenie warunków lokalowych – o czym wspominają częstochowskie gazety.
I stało się! Po wielu działaniach podjętych przez panią dyrektor, rodziców
na czele z przewodniczącą rady rodziców Izabelą Tomanek, a także dzięki przychylności władz miasta udało się pozyskać i zaadaptować budynek
po przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Czecha 15.
4 września 2006 roku miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego połączona z otwarciem szkoły. Cały budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a winda umożliwia sprawne przemieszczanie się uczniów poruszających się na wózkach pomiędzy piętrami.
W roku 2006 Rada Miasta decyduje o utworzeniu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 45, której zadaniem jest jak najpełniejsze przygotowanie ucznia do aktywności w życiu społecznym poprzez pracę.
We wrześniu 2007 roku zostało założone Szkolne Koło Turystyczno -Krajoznawcze PTTK. Działalność Koła została zainaugurowana podczas XIV Rajdu „Barwy Jesieni”. Od tego czasu liczna grupa członków Koła bierze udział w imprezach turystycznych organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie.
We wrześniu 2011 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora – stanowisko to obejmuje pani Anna Kajda.
Wciąż powstają nowe inicjatywy: Rajd Rowerowo-Pieszy, Dni Otwarte Szkoły, Dzień Integracji Sensorycznej, Dzień Dogoterapii, biblioteka szkolna, październikowe obchody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, punkt konsultacyjny AAC, wizyty w częstochowskiej Filharmonii i Teatrze, współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 20.
W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym organizujemy zajęcia
i spotkania, na które zapraszamy wychowanków przedszkoli, szkół, młodzież licealną oraz wielu innych znanych gości. Prężnie współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Włączamy się w różne projekty unijne oraz programy rządowe. Obecnie realizujemy;„Program dla szkół”, „Uśmiechnięta szkoła” oraz „Aktywna tablica”.
W listopadzie 2015 roku otrzymaliśmy certyfikat: „Miejsce przyjazne osobom
z niepełnosprawnością” przyznawany przez Prezydenta Miasta Częstochowy, natomiast w kwietniu bieżącego roku dołożyliśmy do kompletu certyfikat „Przyjazna Szkoła” nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
W listopadzie 2018 roku Prezydent Miasta Częstochowy otworzył nowoczesny plac rekreacji dla osób z niepełnosprawnością, umożliwiający uczniom
na wózkach korzystanie ze specjalnie dostosowanych urządzeń takich jak karuzela czy huśtawki.

Napisali o nas…

https://www.radiojura.pl/specjalny-plac-zabaw-dostosowany-do-dzieci-niepelnosprawnych-przy-zss-45.html

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24173733,urodziny-zespolu-szkol-specjalnych-w-czestochowie-w-prezencie.html?i

http://trybunaczestochowska.pl/2018/11/17/szkola-podstawowa-specjalna-nr-45-ma-50-lat/