Świetlica

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Codziennie od 7:30 do 15:30   

Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia mają charakter  indywidualny
i grupowy, odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.                           
Zadania główne przyjęte do pracy w świetlicy obejmują następujące zagadnienia:

 1. Wdrażanie uczniów do aktywności oraz osiągania jak najwyższej możliwej samodzielności życiowej.
 2. Rozwijanie zdolności i umiejętności komunikacyjnych.     
 3. Kształtowanie u uczniów właściwego stosunku do przyrody, ukazywanie roli jaką odgrywa człowiek w stosunku do otoczenia 
 4. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie wyobraźni, ciekawości świata.
 5. Kształtowanie wśród uczniów spostrzegawczości, koncentracji uwagi podczas gier i zabaw dydaktycznych, układania puzzli, rozgrywek umysłowych, zagadek, rebusów, quizów, krzyżówek, gier stolikowych. 
 6. Kształtowanie i rozwijanie szeroko rozumianej kreatywności uczniów poprzez promowanie zajęć plastyczno- technicznych podczas których rozwijane były nie tylko zdolności manualne ale również wyobraźnia przestrzenna, poczucie estetyki, koordynacja wzrokowo- ruchowa.
 7. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i rozwój społeczny
 8. Eliminowanie przejawów agresji. Zwrócono szczególną uwagę na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie i społeczeństwie szkolnym.
 9. Kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności tanecznych oraz wokalnych.
 10. Zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami narodowymi.

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych bloków, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, takich jak:

 • gry i zabawy grupowe w świetlicy,
 • zajęcia plastyczno – techniczne,
 • zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
 • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
 • zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji wierszy),
 • zajęcia literackie(wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich
 • zajęcia rekreacyjno – sportowe,
 • konkursy, zagadki, łamigłówki.

Czas spędzony w świetlicy jest dobrze zagospodarowany , wykorzystywane są uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność uczniów. 
Nauczyciele pracujący w świetlicy regularnie uczestniczą w różnorodnych szkoleniach
i kursach, podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, by w sposób efektywny móc wywiązywać się z roli opiekunów i wychowawców uczniów.