Rekrutacja

REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 przyjmowane są dzieci i młodzież:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 6 do 24 roku życia,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.ż.
Uczniowie przyjmowani są na podstawie kompletu dokumentów, różnych dla poszczególnych typów szkoły.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 w Częstochowie
a) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi:
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły;
b) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:
– orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
– podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Częstochowie
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Dla uczniów spoza terenu Gminy Miasta Częstochowa wymagane jest skierowanie organu prowadzącego szkołę. Skierowanie można uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania składając podanie z prośbą o jego wydanie do wskazanej szkoły.