Misja szkoły

Misją Zespołu Szkół nr 45 w Częstochowie jest edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim
oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Najważniejsze w naszym działaniu jest rozwijanie
autonomii ucznia z niepełnosprawnością, jego personalizacja oraz socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go
w ramach posiadanych przez niego możliwości,
w takie umiejętności i wiadomości, aby:

  • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób (werbalnie lub pozawerbalnie),
  • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych  potrzeb życiowych,
  • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości,
  • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności.