INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Innowacja ekologiczna „Zmieniamy świat na lepszy”

Innowacja ekologiczna „Zmieniamy świat na lepszy” powstała z potrzeby rozwijania u uczniów wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona środowiska,
w którym żyje człowiek. Dlatego też edukacja ekologiczna jako „koncepcja kształcenia
i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie
z hasłem: „myśleć globalnie – działać lokalnie” jest konieczna w działaniach edukacyjnych,
a także w codziennym życiu każdego z nas. Jeżeli zależy nam na przyszłości, to powinniśmy przyczynić się do wprowadzeniu zmian w codziennym życiu w aspekcie ochrony środowiska, w którym żyjemy.

Innowacja ma charakter programowy, czas trwania innowacji to rok szkolny 2021/2022, przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45 oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2, realizowana będzie podczas zajęć edukacyjnych. Innowacja opiera się na Koncepcji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają zmienić świat na lepsze. Wybrane cele do podejmowania zadań spośród 17, to:

CZYSTA WODA (Cel nr 6)

CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA (Cel nr 7)

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU (Cel nr 13)

ŻYCIE POD WODĄ (Cel nr 14)

ŻYCIE NA LĄDZIE (Cel nr 15)

Innowacja ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych, właściwych codziennych nawyków dbania o środowisko, podejmowania prostych działań, które przyczynią się do wprowadzenia zmian na lepsze oraz wpłyną na życie przyszłego pokolenia.

JESTEM MISTRZEM!

Innowacja „Jestem mistrzem!” opiera się na harcerskich instrumentach metodycznych, takich jak sprawności czy zadania zespołowe. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 45 najważniejszym celem jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności, aby zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości i mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności. Zadania, które uczniowie będą realizować w ramach tej innowacji umożliwią im osiągnięcie wyżej wymienionych celów.

Innowacja pedagogiczna: „Jestem mistrzem!” ma charakter metodyczny, oparty głównie na metodzie praktycznego działania. Innowacja skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2. Czas realizacji obejmuje okres od września 2021r. do czerwca 2022 r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć: Funkcjonowanie osobiste
i społeczne, Przysposobienie do pracy oraz Kształtujące/rozwijające kreatywność

Cele innowacji realizowane będą w czterech obszarach:
zdrowe odżywianie, dekoratorstwo, savoir vivre, samodzielność.
Po zrealizowaniu wszystkich zadań w Karcie, uczeń otrzymuje Odznakę Mistrzostwa
w danym zakresie.

BOCCE – NOWA DYSCYPLINA SPORTOWA W NASZEJ SZKOLE

Innowacja pedagogiczna – programowa

Ta rekreacyjno – sportowa gra rzutna, której historia sięga V wieku p.n.e. jest sportem ogólnorozwojowym, nie wymagającym intensywnego wysiłku fizycznego, a jednocześnie wspaniałą rozrywką i doskonałym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Boccia to nie tylko kształtowanie sfery fizycznej, to usprawnianie intelektu, pamięci, koncentracji. Daje ona możliwość odnoszenia sukcesów, dzielenia się nimi z innymi, zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości, dzieci doświadczają różnych emocji podczas gry, uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia oraz kontrolować negatywne emocje. Spełnia jednocześnie wiele dodatkowych funkcji:

  • integracyjną – specyfika rozgrywki umożliwia uczestnictwo w grze zarówno osobom zdrowym, jak i graczom z niepełnosprawnością.
  • uspołeczniającą – umożliwia osobom z niepełnosprawnościami nawiązanie nowych znajomości oraz przyjaźni, stając się sposobem na wspólną aktywność, będącą pretekstem do wyjścia z domu oraz wejścia w towarzystwo innych ludzi,

rekreacyjną – omawiana gra staje się świetnym sposobem na wypełnienie wolnego czasu, angażując osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w swego rodzaju aktywności sportowej,

terapeutyczną – boccia cechuje się usprawnieniem w sferze fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej, stając się ciekawą i unikalną formą terapii.

Reasumując, należy zaznaczyć, że wysoki stopień elastyczności omawianej gry zapewnia możliwość jej wykorzystania zarówno w odniesieniu do młodszych, jak i dorosłych uczestników, cechujących się różnym poziomem funkcjonowania. Z uwagi na pełnione funkcje staje się coraz częściej wykorzystywaną formą aktywizowania i uspołeczniania osób niepełnosprawnych.

MYŚL PRZEWODNIA

Zdrowie dla człowieka jest jednym z najważniejszych życiowych priorytetów.

Warunkiem dobrego zdrowia jest odpowiednia sprawność motoryczna, kondycja fizyczna, dobre samopoczucie, umiejętność współdziałania w grupie i przede wszystkim wzmożona aktywność ruchowa. Przejawia się ona w różnych formach. Może to być zwykły codzienny spacer, ale również uprawianie różnych gier sportowych.

Reforma systemu oświaty, jej założenia oraz tendencje dają nauczycielowi możliwość opracowania własnych programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych.

Dlatego też Uczniowski Klub Sportowy „Awans”, podążając za nowymi i atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej, w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z 24.02.2017 oraz statut klubu postanowił opracować innowację programową pt. „Uczymy się grać w bocce”.

Głównymi założeniami innowacji są: zaszczepienie wśród uczniów ducha sportowego, pobudzenia do działania na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu, tak aby w przyszłości mieli odwagę uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych nie odstając umiejętnościami od grupy rówieśniczej.

Wierzymy, że opracowana innowacja programowa pozwoli uatrakcyjnić proces nauczania, przyczyni się do poprawy wśród uczniów sprawności fizycznej, intelektualnej, społecznej, a sukcesem pedagogicznym będzie zmiana nastawienia do aktywności ruchowej.
mgr Wojciech Chądzyński


„EKOLOGIA NA CO DZIEŃ – JESTEM EKO”

Innowacja pedagogiczna

    Kierunkiem innowacji pedagogicznej: „Ekologia na co dzień – jestem eko” jest edukacja ekologiczna, to znaczy konkretne działania w środowisku i dla środowiska. Uczniowie mogą być pełnowartościowymi partnerami w walce o ochronę środowiska, ponieważ są oni uważnymi i wrażliwymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje.
Innowacja pedagogiczna została opracowana wychodząc naprzeciw potrzebom ekologicznym współczesnego świata.  Ma ona wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć świat przyrody, uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania  wobec ochrony środowiska. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei ochrony środowiska, ma ona zachęcać i motywować uczniów do codziennej dbałości o otoczenie.

    Innowacja pedagogiczna: „Ekologia na co dzień – jestem eko” ma charakter metodyczny, oparty głównie na metodzie praktycznego działania. Adresatami innowacji są uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od września 2020r. do czerwca 2021r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Treści zawarte w innowacji mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane w zależności od potrzeb środowiska, w którym mieszkamy oraz możliwości uczniów.

Autor innowacji: mgr Violetta Snarska


CZTERY KOLORY – CZTERY ŻYWIOŁY

Innowacja pedagogiczna

Ogień i woda, powietrze i ziemia. Są składnikami świata, które nie do końca poddają się woli człowieka. Ogień kojarzy się z kolorem czerwonym, daje ciepło, rozjaśnia ciemność, bywa również groźny. Woda to kolor niebieski, wprowadza spokój, gasi pragnienie. Powietrze – kolor biały, szary, symbolizuje przestrzeń, wolność. Ziemia to kolor brązowy, kojarzy się ze stabilnością, daje życie roślinom, to nasz dom.

            Celem innowacji pedagogicznej prowadzonej w naszej szkole jest poznanie czterech żywiołów, bez których nie byłoby życia na ziemi. Ponadto program zakłada rozbudzanie aktywności poznawczej wśród uczniów, pobudzanie do działania oraz prowokowanie do zadawania pytań. Podczas zajęć zostaną stworzone warunki, które pozwolą wszystkim uczestnikom wielozmysłowo poznać otaczające nas świat.

Obserwacja, pokaz, doświadczanie, badanie oraz twórcze eksperymentowanie – to podstawowe metody realizowane na zajęciach.

Innowacja została opracowana dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej (osoba prowadząca Aleksandra Matysiak) oraz dla uczniów ostatnich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy (osoby prowadzące Iwona Dziemidok – Sieradzka i Beata Szymanek). Innowacja powstała w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych” oraz „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych Przysposabiających do pracy”.

            Zajęcia innowacyjne odbywać się będą jako element godziny lekcyjnej od początku września 2020 roku do końca maja 2021 roku.

Każdy żywioł omawiany jest w dwudniowym bloku tematycznym: pierwszy to zajęcia w szkole. Grupy będą realizowały je w swojej klasie. Drugi to zajęcia w terenie: plac szkolny, las.

Podczas ostatniego etapu uczniowie będą mieli zasadzić do ziemi różne rośliny. Chcielibyśmy by dostrzegli i potwierdzili, iż do życia potrzebne są cztery żywioły: ziemia, w której rosną rośliny, woda, która je nawadnia, wiatr roznoszący nasiona, pyłki oraz energia od słońca dająca ciepło podobnie do ognia.

mgr Aleksandra Matysiak