DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zss45.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych nr 45
ul. Czecha 15
42-224 Częstochowa
tel. 34 324-65-35
email: zss45@edukacja.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.05.2014r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4.01.2023r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– skala szarości, podświetlane linki
– mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Data sporządzenia deklaracji 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

e-mail:t.telehojna-jasinska@zss45.edu.pl

Telefon: 34  324-65-35

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępności

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Czecha, stojąc przodem do budynku drzwi po lewej stronie. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się domofon. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Szkoła posiada również boczne wejście do budynku dostępne tylko dla pracowników szkoły lub osób upoważnionych. Wejście to pełni również rolę drogi ewakuacyjnej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Po obu stronach korytarza znajduje się klatka schodowa.  Schody  oraz korytarze  posiadają oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących. Szkoła posiada windę. Winda jest umieszczona na wprost wejścia do szkoły i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. Na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta. Toalety w szkole posiadają dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Szkoła posiada oznakowany parking dla osób niepełnosprawnych.  Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. W przypadku braku możliwości w danym terminie ustalana jest alternatywna forma komunikacji.