AAC

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 45
W CZĘSTOCHOWIE

Punkt konsultacyjny w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego
na terenie ZSS nr 45 w Częstochowie.

Konsultacji udzielają: w każdy ostatni wtorek miesiąca
od 14:20 do 15:20 – mgr Żaneta Dylikowska
oraz w każdy pierwszy czwartek miesiąca
od 14:20 do 15:10 – mgr Anna Kuśmierska.
Telefon kontaktowy: 34 324 65 35.

Od 26 października 2016 roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie działa  Punkt Konsultacyjny AAC. Głównym celem działalności Punktu jest udzielanie porad i wskazówek rodzicom, pedagogom oraz terapeutom w pracy z osobami, które mają trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy werbalnej.

W naszej placówce od wielu lat ma szerokie zastosowanie komunikacja alternatywna i wspomagająca. AAC czyli ALTERNATIVE (alternatywna), A – AUGMENTATIVE (wspomagająca), C- COMMUNICATION (komunikacja) – są to wszelkie strategie pomocnicze, które pozwalają na bardziej efektywniejszą komunikację.

Komunikacja stanowi podstawę przekazywania informacji, zaspakajania potrzeb, wyrażania uczuć, jest niezbędna do poznawania otaczającej rzeczywistości, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi.  Brak skutecznej komunikacji jest jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do efektywnej działalności grupowej, ale też indywidualnego rozwoju osobowego. Jeśli dziecko nie mówi, nie oznacza, że nie ma nam nic do powiedzenia.  Dziecko musi  chcieć, znać  sposób, mieć o czym  rozmawiać i mieć okazje do przekazywania innym swoich potrzeb, wrażeń i emocji. Jeśli więc mowa dziecka jest znacznie zaburzona warto pomóc mu stosując adekwatnie do jego potrzeb i możliwości wspomagające  lub alternatywne sposoby porozumiewania się. W naszej szkole wdrażamy nowe metody, formy pracy i sprzęt do komunikacji wysokiej technologii (komunikatory jedno i wielopolowe, tablety, smartfony, programy komputerowe, tablice dynamiczne) oraz niskiej technologii (tablice i książki komunikacyjne). W związku ze zgromadzonym doświadczeniem chcemy się podzielić naszymi pomysłami licząc na współpracę i doskonalenie się w pasjonującej dziedzinie jaką jest niewątpliwie AAC.