POLA NADZIEI

Pola Nadziei to kampania, która została zapoczątkowana przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Jej zadaniem jest pozyskiwanie środków na rzecz hospicjum, propagowanie bezinteresownej pomocy, zwiększanie świadomości społeczeństwa dotyczącej potrzeb osób chorych i cierpiących.

W roku szkolnym 2018/2019, uczniowie Naszej Szkoły wraz z nauczycielami, po raz pierwszy włączyli się w kampanię – Pola Nadziei. W październiku 2018 roku zasadzili 100 cebulek żonkili – tak na terenie szkoły powstało Pole Nadziei.

Kampania składa się z dwóch części:

  • jesiennej, podczas której sadzone są cebulki żonkili na terenach udostępnionych przez różne instytucje biorące udział w kampanii – najczęściej szkoły. Dzieci, młodzież, wolontariusze hospicyjni, rodziny pacjentów i przedstawiciele władz uczestniczą w sadzeniu cebulek żonkili, które są międzynarodowym symbolem nadziei – tak powstają pola nadziei.                  
  • wiosennej, podczas której na tle kwitnących już żonkilowych pól nadziei odbywają się zbiórki pieniężne na rzecz hospicjum. Głównym akcentem kampanii wiosennej są spotkania przedstawicieli hospicjum z uczniami, młodzieżą, mające na celu edukację na temat opieki hospicyjnej.

W trakcie zarówno jesiennej jak i wiosennej kampanii odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących, takich jak: koncerty, debaty, pikniki, konkursy i spotkania.                  

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 informuje,
że od dnia 9 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
odbywać się będą według tygodniowego planu zajęć.

Z poważaniem,
Anna Kajda
Dyrektor ZSS nr 45

Szanowni Rodzice

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie informuje, że od dnia
8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania planowany jest strajk nauczycieli.
Prosi się Rodziców o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
O zmianach będą Państwo informowani poprzez komunikaty, które zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły, tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.zss45.edu.pl

Z poważaniem,
Anna Kajda
Dyrektor ZSS nr 45

Informacja MEN dla rodziców

w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).